LAVIA šperky

Internetový obchod laviasperky.sk sa spája s lotsi.sk.

Pri reklamácii tovaru zakúpeného cez laviasperky.sk použite tento formulár.

Adresa na zaslanie reklamácií:
LOTSI
Podhorská 3, 90201 Pezinok

 

 

 

6. Uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady – reklamácie a záručné podmienky

6.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi. Obchodník zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí Spotrebiteľm. Ak sa jedná o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie obchodníkm.

6.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode obchodníka je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.

Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len časti veci, výmenu časti, ak tým obchodníkovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Obchodník môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má spotrebiteľ, ak ide o odstrániteľné vady, ak však nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

6.3 Záruka sa nevzťahuje na vady:

– spôsobené mechanickým poškodením spotrebiteľom  alebo nesprávnym zaobchádzaním (roztrhnutím retiazky, rozbitím kameňa, poškriabaním, poškodením šperku prítomnosťou chemických látok a pod.)

– spôsobené bežným nosením (bežné opotrebenie – napr. predratie krúžku, ošúchanie povrchového pokovania – pozlátenia šperku a pod)

– spôsobené zanedbaním starostlivosti a údržby tovaru

6.4 Spotrebiteľ môže uplatniť právo zo zodpovednosti za vady aj na výrobok zakúpený vo výpredaji alebo za zníženú cenu, avšak chyba nesmie súvisieť s dôvodom, prečo bol výrobok predávaný za zníženú cenu.

6.5 Reklamovaný tovar je spotrebiteľ povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry alebo kópiou dokladu z registračnej pokladne. Spotrebiteľ je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady vo formulári, ktorý poskytuje obchodník na stiahnutie TU.

6.6 Reklamáciu tovaru vybavuje obchodník bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu doručenia reklamácie Spotrebiteľm resp. prepravnou spoločnosťou. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie..

6.7 POSTUP SPOTREBITEĽA PRI UPLATNENÍ PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY –  REKLAMÁCII:

6.7.1 Spotrebiteľ čo najskôr po zistení vady výrobku odošle tento výrobok doporučene na adresu obchodníka uvedenú v bode 1 spolu s kópiou dokladu o kúpe a reklamačným protokolom s popisom vady výrobku. V prípade potreby sa môže spotrebiteľ informovať  na e-mail: info@lotsi.sk príp. na tel. čísle 0918/112 650, kde mu budú poskytnuté všetky potrebné informácie.
6.7.2 V situácii, keď je tovar potrebné zaslať obchodníkovi, koná spotrebiteľ tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý bude tovar dostatočne chrániť, vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

Adresa na zasielanie reklamácií:
LOTSI, Podhorská 3, 902 01 Pezinok

Po obdržaní reklamácie od spotrebiteľa vystaví obchodník potvrdenie o vytknutí vady – o prijatí reklamácie s uvedením najkratšej možnej lehoty, v ktorej bude vada tovaru odstránená (max 30 dní, vo výnimočných prípadoch dlhšie, o čom musí byť spotrebiteľ písomne informovaný)

6.8 V prípade, že bol reklamovaný tovar poslaný poštou prípadne prepravnou spoločnosťou, dopravné náklady spojené s odoslaním reklamácie na adresu obchodníka hradí spotrebiteľ. Odoslanie reklamovaného tovaru späť zabezpečuje obchodník poštou na svoje náklady. Akýkoľvek iný spôsob prepravy reklamovaného tovaru späť, na vyslovenú žiadosť spotrebiteľa hradí spotrebiteľ.

6.9 Za vybavenie reklamácie (vytknutia vady) sa považuje odovzdanie výrobku spotrebiteľovi po oprave, výmene alebo zamietnutí reklamácie, príp. vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy.

Registrácia

Sila hesla Very Weak

Zabudnuté heslo

We do not share your personal details with anyone.